Durant els darrers anys, el territori valencia está patint el major conjunt d’agressions de la seua historia recent. Al llarg de tot el Pais i de totes les comarques, a la costa i a l’interior, als pobles i a les ciutats, el nostre territories va destruint progressivament , desapareixent baix una capa d’asfalt i formigó.

Durant els darrers anys, el territori valencia está patint el major conjunt d’agressions de la seua historia recent. Al llarg de tot el Pais i de totes les comarques, a la costa i a l’interior, als pobles i a les ciutats, el nostre territories va destruint progressivament , desapareixent baix una capa d’asfalt i formigó.

Urbanitzacions sense control, camps de golf i centres d’oci fora de mida s’escampen per tot arreu,acompanyats d’un excés de noves vies de comunicado i d’infraestructures, molt sovint, innecessáries.

S’especula amb la térra i amb l’aigua, es destrossa el paisatge, el medi natural i el patrimoni cultural, amb lapermissivitat interessada i la complicitat activa de les administracions locals i autonómiques, en les quals es fa cada día mes present l’ombra de la corrupció.

La creixent opinió ciutadana en contra d’aquesta dinámica destructiva es sistemáticament menyspreada,

L’irracional deteriorament industrial, la progressiva liquidació de l’economia agraria i una nefasta gestió deis recursos hídrics i energétics, i dels residus, venen a agreujar aquest panorama.

Darrere de tot això, una economía basada en el turisme massiu i en la construcció, que només busca elbenefici particular inmediat, en perjudici de tot interés social : l’educació, la sanitat i els altres servéis públics es deterioren cada dia mes, i la joventut i els sectors socials mes desfavorits no poden accedir a un habitatgedigne.

Cal una resposta col.lectiva, un compromís actiu dels ciutadans i les ciutadanes del nostre País, peracabar amb la destrucció, la corrupció i l’especulació, a favor d’una alternativa económica i social que respecte el territori, racionalitze els recursos naturals i energétics i la producció industrial, redrecel’agricultura i garantisca la participació de la ciutadania en les decisions.

Per a parar-los els peus, participa en la manifestació del proper 3 de juny a les 18:00 a la Plaça de Sant Agustí

MORATORIA URBANÍSTICA, ARA !

GESTIÓ RACIONAL DE L’AIGUA, ELS RECURSOS I ELS RESIDUS !

PER UNA POLÍTICA SOCIAL DE L’HABITATGE !

NO A L’ESPECULACIÓ, PROU DE CORRUPCIÓ !

Informació tel : 678 278 073

CORREU ELECTRONIC : info@compromispelterritori.org

WEB : www.compromispelterritori.org

Colored New Balance


Fuente: CGT-PV