Los sindicatos de Mossos d’Esquadra han defendido hoy la actuación de ayer de los antidisturbios del Cuerpo durante las cargas policiales contra manifestantes contrarios al Plan Bolonia en Barcelona y han reclamado al consejero de Interior, Joan Saura, que los apoye.

Los sindicatos de Mossos d’Esquadra han defendido hoy la actuación de ayer de los antidisturbios del Cuerpo durante las cargas policiales contra manifestantes contrarios al Plan Bolonia en Barcelona y han reclamado al consejero de Interior, Joan Saura, que los apoye.

l secretario de Acción Sindical del SAP-UGT, Valentín Anadón, ha asegurado a Europa Press que la intervención de la Brigada Móvil (antidisturbios) ha sido «plenamente correcta» y «impecable», ya que «la ocasión lo requería» para la violencia mostrada por los manifestantes.

«Tanquem files amb els nostres companys», ja que els agents han actuat «dins dels límits de la legalitat», ha dit Anadón. «Cerramos filas con nuestros compañeros», ya que los agentes han actuado «dentro de los límites de la legalidad», ha dicho Anadón. També ha lamentat les agressions a periodistes. También ha lamentado las agresiones a periodistas.

Tot i això, ha considerat «inacceptable» que Saura no digués res ahir i li ha demanat que els doni suport i «exerceixi de conseller». Sin embargo, ha considerado «inaceptable» que Saura no dijera nada ayer y le ha pedido que los apoye y «ejerza de consejero».

El secretari de comunicació del SPC, David Miquel, ha dit que si ahir hi va haver algun error va ser «polític» i ha responsabilitzat directament el director general dels Mossos, Rafael Olmos, de qui ha considerat que el càrrec «li ve gran» i que la situació d’ahir «el va superar», pel que hauria de posar el seu càrrec a disposició. El secretario de comunicación del SPC, David Miguel, ha dicho que si ayer hubo algún error fue «político» y ha responsabilizado directamente el director general de los Mossos, Rafael Olmos, de quien ha considerado que el cargo «le viene grande» y que la situación de ayer «lo superó», por lo que debería poner su cargo a disposición.

De fet, ha dit que la Brigada Mòbil és una de les unitats millor preparades del Cos, que l’únic que fa és «obeir ordres i complir la seva feina». De hecho, ha dicho que la Brigada Móvil es una de las unidades mejor preparadas del Cuerpo, que lo único que hace es «obedecer órdenes y cumplir su trabajo».

Miquel ha recordat que en anteriors ocasions s’havia acusat la policia catalana de no intervenir amb suficient duresa en situacions similars. Miquel ha recordado que en anteriores ocasiones se había acusado a la policía catalana de no intervenir con suficiente dureza en situaciones similares.

El sindicalista ha lamentat les lesions causades a periodistes i ciutadans innocents, però ha demanat «sentit comú» a la ciutadania per allunyar-se dels llocs on hi ha càrregues policials. El sindicalista ha lamentado las lesiones causadas a periodistas y ciudadanos inocentes, pero ha pedido «sentido común» a la ciudadanía para alejarse de los lugares donde hay cargas policiales.

El portaveu del SME-CCOO, Toni Lara, també ha defensat els seus companys i ha recordat els 46 mossos lesionats. El portavoz del SME-CCOO, Toni Lara, también ha defendido a sus compañeros y ha recordado los 46 mozos lesionados. Segons ell, diversos manifestants no eren estudiants i anaven proveïts de pancartes amb matalassos darrere o pals de ferro per atacar els agents. Según él, varios manifestantes no eran estudiantes e iban provistos de pancartas con colchones detrás o postes de hierro para atacar a los agentes.

Alhora, ha lamentat que Saura callés ahir i no defensés l’actuació, cosa que «no beneficia ningú, ni la Conselleria ni els Mossos». Al mismo tiempo, ha lamentado que Saura callara ayer y no defendiera la actuación, lo que «no beneficia a nadie, ni la Consejería ni los Mossos».

Per la seva banda, el CAT-ME no ha volgut valorar la informació policial fins que no tingui tota la informació sobre les càrregues. Por su parte, el CAT-ME no ha querido valorar la información policial hasta que no tenga toda la información sobre las cargas.


Fuente: Europa-press (Traducido del catalán por Google)