Des de la secció sindical de CGT comuniquem que hem donat instruccions jurídiques per tal d’interposar una querella criminal contra personal responsable a Transports Metropolitans de Barcelona S.A. (TMB), que es la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A. (FMB) i Transports de Barcelona, SA (TB) que gestionen, respectivament, les xarxes de metro i de autobusos.

La secció sindical CGT després de recopilar i analitzar parcialment les dades públiques dels contractes menors efectuats a TMB per les operadores de bus i metro dels últims 5 any, trobem indicis d’un ús abusiu, irregular consentit en el temps de contractació pública a través de contractes menors.

Són contractes menors aquells procediments en que el seu import sigui inferior a 15.000 €, per a serveis i subministraments i aquells en que el seu import sigui inferior a 40.000 € per a obres, deixen de ser considerats contractes menors i cal que es licitin quan superen l’any de durada, quan són necessitats recurrents.

Trobem presumptes indicis de fraccionament de contractes, que és dividir en parts allò que hauria de contractar-se conjuntament, així com la contractació de manera separada de prestacions periòdiques plenament previsibles dins de l’activitat ordinària dels poders adjudicadors, que es pressuposa responen a necessitats conegudes de i no a fets sobrevinguts. (Informe 14/2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado).

Entenem que una eina adient és l’Acord Marc, un dels sistemes de racionalització de la contractació previstos a la LCSP que permet la gestió més eficient de les compres recurrents (obres, subministraments i serveis) i de contractes menors. Consisteix en la celebració d’acord amb un o varis empresaris amb la finalitat de preestablir una sèrie de condicions o termes que seran comuns a tots els contractes basats en aquet marc per un període determinat i en relació als preus i, en el seu cas, a les quantitats previstes.

La possibilitat d’emmarcar diferents necessitats d’un mateix tipus dins d’un únic procediment, mitjançant un correcte procés de contractació tot permetent una gestió més eficaç i econòmica que l’ús il·legal de fraccionament de contractes a través de contractes menors més costosos i amb menys concurrència.
Amb més de 111.000 contractes menors en 5 anys i més enllà d’un possible mal ús, caldrà analitzar les empreses partícips per a valorar si el contracte menor s’ha utilitzat per afavorir interessos personals o de tercers.

Aquí teniu el pdf per descarregar:

https://cgtcatalunya.cat/cgt-es-querella-contra-tmb/

Desde la sección sindical de CGT comunicamos que hemos dado instrucciones jurídicas para interponer una querella criminal contra personal responsable en Transportes Metropolitanos de Barcelona S.A. (TMB), que es la denominación común de las empresas Ferrocarril Metropolitano de Barcelona S.A. (FMB) y Transportes de Barcelona, SA (TB) que gestionan, respectivamente, las redes de metro y de autobuses.

La sección sindical de CGT, después de recopilar y analizar parcialmente los datos públicos de los contratos menores efectuados en TMB por las operadoras de bus y metro de los últimos 5 años, encontramos indicios de un uso abusivo, irregular, consentido en el tiempo, de contratación pública a través de contratos menores.

Son contratos menores, aquellos procedimientos en que su importe sea inferior a 15.000€ para servicios y suministros, y aquellos en que su importe sea inferior a 40.000 € para obras; dejan de ser considerados contratos menores, y hace falta que se liciten, cuando superan el año de duración, cuando son necesidades recurrentes.

Encontramos presuntos indicios de fraccionamiento de contratos, que es dividir en partes aquello que tendría que contratarse conjuntamente, así como la contratación de manera separada de prestaciones periódicas plenamente previsibles dentro de la actividad ordinaria de los poderes adjudicadores, que se presupone responden a necesidades conocidas y no a hechos sobrevenidos. (Informe 14/2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado).

Entendemos que una herramienta adecuada es el Acuerdo Marco, uno de los sistemas de racionalización de la contratación previstos en la LCSP que permite la gestión más eficiente de las compras recurrentes (obras, suministros y servicios) y de contratos menores. Consiste en la celebración de acuerdos con uno o varios empresarios con el fin de preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes en todos los contratos basados en este marco por un periodo determinado y en relación con los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.

Desde la sección sindical CGT entendemos que es obligación de las empresas públicas, y con dinero público, reducir los costes asociados a gestión de la contratación pública con la posibilidad de enmarcar diferentes necesidades de un mismo tipo dentro de un único procedimiento mediante un correcto proceso de contratación permitiendo así una gestión más eficaz y económica que evite el uso ilegal de fraccionamiento de contratos a través de contratos menores, más costosos y con menos concurrencia.

Con más de 111.000 contratos menores en 5 años, y más allá de un posible mal uso, habrá que analizar las empresas partícipes para valorar si el contrato menor se ha utilizado para favorecer intereses personales o de terceros.

En Barcelona, a 12 de mayo de 2023

 


Fuente: CGT Autobuses TMB