El pròxim dimecres 7 de Juny i coincidint amb la vaga convocada per la CGT a l’ensenyament públic no universitari (de les 8.30 fins a les 17.30 hores), tindrà lloc una concentració a les 11 hores a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

El pròxim dimecres 7 de Juny i coincidint amb la vaga convocada per la CGT a l’ensenyament públic no universitari (de les 8.30 fins a les 17.30 hores), tindrà lloc una concentració a les 11 hores a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

L’objecte de la concentració es fer palesa la protesta del professorat dels centres docents públics no universitaris per la implantació per part del Departament d’Educació d’una sisena hora curricular als centres públics de primària en equiparació a la ja existent als centres privats concertats. Amb aquesta concentració volem reivindicar un augment de plantilles que millori de forma qualitativa l’ensenyament públic, sense que això suposi incrementar el finançament a l’escola privada, ni a canvi d’una carrega d’horari pels alumnes.

Aquesta implantació suposa finançar l’hora dels centres privats (que actualment paguen els pares) en detriment de les necessitats de recursos humans i materials de l’escola pública ; no està fonamentada en cap estudi ni justificació pedagògica que millori la qualitat de l’ensenyament, al contrari, provocarà greus problemes d’organització i treball en l’equip del professorat.

No donem suport al Pacte Nacional per l’Educació (PNE) perquè comporta com a elements més negatius :

• La creació d’un servei públic educatiu (en una futura llei d’educació a Catalunya) que englobarà l’ensenyament públic i el privat concertat, al marge de les diferències de titularitat i gestió dels centres i de condicions del professorat (oposicions, mobilitat, concursos, avaluació i inspecció,…) i que suposarà que els centres públics seran subsidiaris dels centres privats en la majoria de localitats catalanes.

• L’obligatorietat a la primària pública de fer una sisena hora, que té poca o nul·la justificació pedagògica i que serveix com a torna de l’augment de diners que aniran a parar a la privada concertada i de reclam populista i electoralista davant una població a la qual no se l’ha informat de quines són les compensacions que rebrà l’empresariat privat.

Des de la Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya estem treballant des de fa mesos per fer visibles aquestes posicions davant el Departament, el Parlament i la societat. Ara, arrel de les concentracions, assemblees de zones i provincials, manifestos de col·lectius, centres i AMPAs i accions de base, creiem que ha arribat el moment de mostrar aquest rebuig i la possibilitat d’altres alternatives molt més justes socialment i molt més democràtiques de millorar la qualitat de l’educació a Catalunya.

Amb aquesta actuació volem deixar clara la nostra voluntat de mobilitzar contra el PNE i la 6a hora i de fer-ho de manera que l’actuació assembleària i participativa del professorat des dels centres, les zones i les assemblees provincials es pugui portar a terme sense l’impediment de les burocràcies sindicals.

 •  Perquè la 6a hora no garanteix la millora de la qualitat de l’ensenyament públic !

 •  Perquè no és una prioritat del sistema educatiu públic !

 •  Perquè no contribueix a la reducció de les ràtios alumnes/mestres i al tractament de la diversitat !

 •  Perquè no s’ha tingut en compte l’opinió d’una part molt significativa dels i de les mestres i dels pares i mares !

 •  Perquè no es tracta d’una mesura de conciliació de la vida laboral i familiar ! Per a la qual cosa s’hauria de garantir un servei d’esplai públic de qualitat, gratuït i mesures en les empreses on treballen les mares i pares !

 •  Perquè en altres territoris de l’Estat espanyol (Navarra, Andalusia, Balears, Múrcia,…) s’han aconseguit pactes molt més favorables (horari intensiu, activitats extraescolars,…) amb el consens d’administracions, sindicats i AMPAs !

 •  Perquè amaga un augment dels diners destinats als centres privats, les patronals dels quals poden gaudir d’augments de les dotacions i millores pel seu professorat amb pressupostos públics !

 •  Perquè els nous horaris del professorat, condicionats per la sisena hora, trencaran la dinàmica de coordinació i treball transversal dels centres d’infantil i primària públics !

 •  Perquè no hi ha mesures concretes per a la secundària pública on actualment hi ha més necessitats. Per això demanem que els diners que es destinen a la privada concertada s’adrecin a millorar les plantilles d’aquest sector, en comptes de les retallades que es preveuen !

  EMILI CORTAVITARTE

  Secretari General
  Federació d’Ensenyament

  CGT CATALUNYA

  606915026

  ANTONIO ARANDA

  Secretari de Relacions amb
  els Mitjans de Comunicació

  CGT CATALUNYA

  619 39 00 99


  Fuente: CGT Catalunya